Lähes kolmen vuoden uurastus on tullut päätökseen. Nosturihistoriallinen Seura ry:llä on ilo kertoa, että ”Lokomo nostureita Suomesta”-kirja on valmis. 276-sivuinen kirja sisältää ennen julkaisematonta materiaalia nostureista, tapahtumista sekä nostureiden käyttäjistä. Kirja kertoo Lokomo-nostureiden tarinan vuosien 1965 -1992 ajalta. Tekniikan ja tarinoiden lisäksi kirjassa on runsaasti valokuvia vuosien varrelta. Lisäksi kirjan ostaja saa koodin pilvipalveluun, jossa pääsee katsomaan vanhoja digitalisoituja kaitakuvafilmejä sekä löytää lisätietoa Lokomo-nostureista teknisten dokumenttien ja referenssilistojen muodossa. Kirjan hinta on 35 € + lähetyskulut.


Kirjan voi tilata osoitteesta:
taisto.rintamaa@kolumbus.fi
Laita tilaajatietosi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja laskutusosoitteesi.


Almost three years of hard work have come to an end. Nosturihistorallinen Seura ry is pleased to announce that the "Lokomo cranes in Finland" book is ready. The 276-page book contains previously unpublished material about cranes, events and users. The book tells the story of Lokomo cranes from 1965 to 1992. In addition to technology and stories, the book has many photos from over the years. In addition, the book buyer gets a code for cloud computing and can watch old digitized 8 mm films and get additional information about cranes in the form of brochures and reference lists. The price of the book is € 35 + shipping costs.


The book can be ordered from:
taisto.rintamaa@kolumbus.fi
Enter your subscriber information, address, phone number and billing address.
Ter­ve­tu­loa his­to­rial­lis­ten nos­tu­rei­den pariin! Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry:n tar­koi­tuk­se­na on edistää ja vaalia vanhojen ajo­neu­vo­nos­tu­rei­den ja myös muiden nos­to­työ­ko­nei­den sekä työ­me­ne­tel­mien säi­ly­mis­tä jäl­ki­pol­vil­le. Yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on toimia nos­tu­ria­lal­la työuransa tehneiden hen­ki­löi­den yhteisenä foorumina.


Vuonna 2020 pe­rus­te­tun yh­dis­tyk­sen toi­min­taan kuuluu muun muassa historian tal­len­nus­ta kir­jal­lis­ten ja enene­vis­sä määrin säh­köis­ten me­ne­tel­mien avulla. Tal­len­nus­työ­tä tehdään paljolti koneiden käyt­tä­jien, eli nos­to­ko­ney­rit­tä­jien ja kul­jet­ta­jien parissa. Tal­tioi­mi­sen arvoisia ovat niin pienet kuin suuretkin tarinat ja muistot koneiden parissa työmailla, kor­jaa­moil­la ja huol­to­hal­leis­sa. Myös kaikki nos­to­työ­hön ja kalustoon liittyvä ku­va­ma­te­ri­aa­li on aina tal­tioi­mi­sen arvoista!


His­to­ria­sel­vi­tyk­sien tekemistä ja mah­dol­li­ses­ti myös vanhojen koneiden kunnostus-, kon­ser­voin­ti- ja museoin­ti­pro­jek­te­ja viedään läpi yh­teis­työs­sä alan yritysten, ko­ne­val­mis­ta­jien sekä muiden yh­dis­tys­ten kanssa. Seuran toimintaa esi­tel­lään näillä verk­ko­si­vuil­la, mutta tar­koi­tuk­se­na on esitellä toimintaa sekä työ­me­ne­tel­miä ja kalustoa myös alan ta­pah­tu­mis­sa.


Seuran toiminta on lähtenyt vauhtiin len­nok­kaas­ti ja en­sim­mäi­se­nä kon­kreet­ti­se­na tehtävänä on tuottaa laaja ja kattava hakuteos ko­ti­mai­sis­ta LOKOMO-nos­tu­reis­ta.
Ha­ku­teok­ses­sa on määrä käsitellä kaikki LOKOMO-mallit 1960-luvun en­sim­mäi­sis­tä pro­to­tyy­peis­tä aina vii­mei­siin 1990-luvulla val­mis­tu­nei­siin Hoist-nos­tu­rei­hin saakka. Kirjassa pääpaino on runsaalla va­lo­ku­va­tar­jon­nal­la, seik­ka­pe­räi­si­ne ku­va­teks­tei­neen.

Ter­ve­tu­loa mukaan tekemään ja tal­tioi­maan suo­ma­lais­ta nos­tu­ri­his­to­ri­aa. Seuran jäseneksi voivat liittyä kaikki nos­to­ko­neis­ta ja -alasta kiin­nos­tu­neet, niin yk­si­tyis­hen­ki­löt, yritykset kuin alan yh­tei­söt­kin.