20.12.2023

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Tuusulassa 18.11 Liebherr Finland Oy Ab:n toimipisteessä. Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus tilikaudelle 2024. Kokoukseen osallistuneiden jäsenten valtuuttamina puheenjohtajana jatkaa edelleen Mika Hovinen ja sihteerinä Taisto Rintamaa. Matti Sundström jatkaa niin ikään varapuheenjohtajana. Ari Perttilä vetäytyy hallitustyöskentelystä tilikauden 2023 jälkeen. Uudeksi rahastonhoitajaksi valittiin Mika Pikkuharju. Hallitukseen valittiin myös yksi uusi jäsen, Janne Myllyniemi Helsingistä. Yhdistyksen hallitus toivottaa jäsenistölleen rauhallista joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta.11.11.2023

Tervetuloa Syyskokoukseen 2023

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 18.11.23 klo 12 Liebherr Finland Oy Ab:n myynti- ja huoltokeskuksessa Tuusulassa. Osoite on Pakkasraitti 8, Tuusula.
Syyskokouksen jälkeen tutustumme Liebherr’in päätoimipisteeseen isäntien opastuksella. Kuulemme myös Mika Taimiston toimesta tuoreet terveiset tehtaalta, mihin suuntaan Liebherr-nostureiden kehitys on menossa.
Pitkämatkalaisilla on myös mahdollisuus saapua kokouspaikan läheisyyteen junalla. Kaukojunasta Lahdessa tai Helsingissä lähijunaan vaihtamalla pääsee Korson asemalle. Sieltä on noin 4km / 7min ajomatka Liebbher’in toimipisteelle. Kyydityksiä rautatieasemalta Pakkasraitille voidaan järjestää tarvittaessa. Kahvitusjärjestelyiden onnistumiseksi ilmoita osallistumisestasi syyskokoukseen viimeistään 11.11 mennessä Taisto Rintamaalle puhelimitse 044 9741669 tai sähköpostitse taisto.rintamaa@kolumbus.fi, kiitos.
Hallitus

NOSTURIHISTORIALLINEN SEURA ry

Sääntömääräinen Syyskokous 18.11.23

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Vahvistetaan jäsenmaksut varsinaisille- ja kannatusjäsenille vuodelle 2024
7. Esitetään ja hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2024
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet kaudelle 1.1 – 31.12.2024
9. Valitaan toiminnantarkastaja tilikaudelle 1.1 – 31.12.2024
10. Käsitellään muut esille tulleet asiat
11. Päätetään kokous

Lahdessa 1.11.23

Mika Hovinen
Puheenjohtaja
7.11.2023

Lokomo-historiikki valmis!

Vihdoin ja viimein kaikkien haasteiden ja viivytysten jälkeen voimme kertoa, että Lokomo-kirja lähti painoon 3.11.2023  ja etenee sieltä kirjansitomoon. Näin ollen kirjojen toimitukset ennakkotilauksen tehneille käynnistyvät viikolla 48. Kirjatilaukset toivomme tapahtuvan sihteerimme kautta! Kirjan hinta on 35 euroa ja tilaukseen lisätään pakkaus- ja postikulut.

Tarvitsemme seuraavat tiedot

Tilaajan tiedot laskutusosoitetietoineen:
Sähköpostiosoite:
Montako kirjaa haluat:

Tilaukset lähetetään yllä mainittuine tietoineen sähköpostiosoitteeseen:

taisto.rintamaa@kolumbus.fi


1.4.2023

Kokouskutsu

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 15.4.23 alkaen klo 10.30. Kokouspaikka on Tampereella Kuljetusliike Matti Janhunen Oy:n toimipisteessä. Osoite on Lakalaivankatu 7, 33840 
Tampere. Tampereen rautatie- ja linja-autoasemilta on Lakalaivaan noin 5 km matka, joten kokouspaikka on helposti saavutettavissa. Kahvitarjoilu.

Kevätkokouksen virallisen osuuden jälkeen vietämme vapaamuotoista yhdistyksen ”nosturipäivää” historiahengessä vanhojen valokuvien ja mukavan jutustelun parissa. Janhusen piha-alueella on nähtävänä raskasta nosturikalustoa ja kuulemme myös isäntien toimesta mukavaa tarinaa yrityksen historiasta. Yhdistys tarjoaa lounaan tilaisuuteen osallistuville. Tämän vuoksi toivomme vahvistuksen osallistumisesta viimeistään su 9.4 mennessä, kiitos. 

Ilmoittautua voi Taistolle sähköpostitse osoitteessa:
taisto.rintamaa@kolumbus.fi
tai puhelimitse 044 9741669.

Tervetuloa kevätkokoukseen ja viettämään jäsenistön nosturipäivää Tampereelle. Samaan aikaan 
paikkakunnalla järjestetään myös Mansen Mörinät-tapahtuma alkaen jo perjantaina ja jatkuen lauantaina. Yhdistyksen jäsenistölle on tarjolla kokousviikonloppuna Tampereella monenlaista nähtävää.


Lahdessa 31.3.23
Mika Hovinen
Puheenjohtaja


5.2.2022

Uudet verkkosivut avattu! 


20.12.2022

Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry toivottaa jä­se­nis­töl­leen rau­hal­lis­ta joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta! Seuran kotisivut sul­keu­tu­vat vuo­den­vaih­teen jälkeen ja ovat pois käytöstä vä­liai­kai­ses­ti. Joudumme ko­ti­si­vu­ko­ne-ope­raat­to­rin kon­kurs­sin vuoksi ra­ken­ta­maan sivustot uuden toimijan jär­jes­tel­mään. Pa­hoit­te­lem­me häiriötä.


26.10.2022

KOKOUS­KUT­SU

Yh­dis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen syys­kokous pidetään lau­an­tai­na 12.11.22 alkaen klo 10. Kokous pidetään Kah­vi­la­ra­vin­to­la Kos­ki­kar­ta­nos­sa Hä­meen­kos­kel­la. Osoite on Tam­pe­reen­tie 636 Hä­meen­kos­ki. Kah­vi­tar­joi­lu. 

Säh­kö­pos­tit­se voi myös lähettää eh­do­tuk­sia ja toiveita yh­dis­tyk­sen toi­min­taan liittyen. Per­jan­tai­hin 11.11.22 mennessä lähetetyt viestit kä­si­tel­lään syys­kokouk­ses­sa. Yh­dis­tyk­sen säh­kö­pos­ti on: nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen@gmail.com

Ter­ve­tu­loa syys­kokouk­seen Hä­meen­kos­kel­le!  


26.5.2022

Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry:n ke­vät­kokous

pidettiin Läy­liäi­sis­sä Cotac Oy:n toi­mi­ti­lois­sa 21.05.2022. Kokouk­ses­sa kä­si­tel­tiin sään­tö­mää­räi­set asiat ja esi­tel­tiin osal­lis­tu­jil­le seuran toiminnan
ny­ky­vai­het­ta ja tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mia.
Kokouksen jälkeen vie­tet­tiin ”nos­tu­ri­päi­vää” hyvän ruuan kera ja katsellen vanhoja kai­ta­fil­me­jä ja valokuvia. Kai­ta­fil­meis­tä tullaan edi­toi­maan n. tunnin versio, joka liitetään va­lo­ku­vien kera Lokomo-nosturi his­to­riik­kiin.

Tutus­tuim­me myös Cotac Oy:n toi­min­taan ja pihalla sekä sisällä oleviin vanhoihin nos­tu­rei­hin.
Tämän het­ki­sis­tä pro­jek­teis­ta suurin eli Lokomo-nos­tu­rei­den his­to­rii­kin kir­joi­tus­vai­he on me­neil­lään ja jäämme kaikki odot­ta­maan tuloksia ns. ”kieli pitkänä”.

Maxpo-messuilta saatujen hyvien ko­ke­muk­sien vuoksi tulemme jat­kos­sa­kin osal­lis­tu­maan yh­teis­työ­kump­pa­niem­me kanssa eri ta­pah­tu­miin mah­dol­li­suuk­siem­me rajoissa. Valokuvat ja muis­tel­mat vanhoista ja uu­dem­mis­ta ta­pah­tu­mis­ta ovat edelleen ter­ve­tul­lei­ta. Älkää heittäkö vanhoja esitteitä tai nos­tu­rei­hin liittyvää ma­te­ri­aa­lia pois. Haluamme kerätä seuran arkistoon nos­tu­rei­hin liittyvää aineistoa mah­dol­li­sim­man paljon.

Hyvää kesää kaikille!

Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry hallitus


10.5.2022

KOKOUS­KUT­SU

Yh­dis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen ke­vät­kokous pidetään lau­an­tai­na 21.5.2022 alkaen klo 10. Kokous pidetään

Cotac Oy:n toi­mi­ti­lois­sa Lopen Läy­liäi­sis­sä. Osoite on Kark­ki­lan­tie 7 12600 Loppi. Kah­vi­tar­joi­lu.

Ke­vät­kokouk­sen jälkeen vietämme il­ta­päi­väl­lä va­paa­muo­tois­ta yh­dis­tyk­sen ”nos­tu­ri­päi­vää”
his­to­ria­hen­ges­sä vanhojen va­lo­ku­vien, kai­ta­fil­mien ja mukavan ta­ri­noin­nin parissa. Cotac Oy:n piha-alueella
on nähtävänä nos­tu­ri­ka­lus­toa ja myös hallin si­sä­ti­lois­sa on esillä hienosti en­ti­söi­ty­jä vanhoja nos­tu­rei­ta.

Yhdistys tarjoaa lounaan ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­vil­le. Tämän vuoksi toivomme vah­vis­tuk­sen osal­lis­tu­mi­ses­ta vii­meis­tään 15.5.22 mennessä, kiitos.  Il­moit­tau­tua voi säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­sa:
nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen@gmail.com tai pu­he­li­mit­se iltaisin Taistolle 044 9741669.

Ter­ve­tu­loa ke­vät­kokouk­seen ja viet­tä­mään jä­se­nis­tön ke­sä­päi­vää.


15.4. 2022

Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen seura toivottaa kaikille hyvää pää­si­säis­tä!


31.3.2022

Jä­sen­tie­do­te maaliskuu 2022

Tervehdys arvoisa jä­se­nis­töm­me.

Yh­dis­tyk­sen hallitus on talven aikana puu­has­tel­lut mo­nen­lais­ta. Mika ja Juha ovat tehneet haas­tat­te­lui­ta Lokomo-kirjaan liittyen. Uu­del­la­maal­la on liikuttu ja on saatu tal­len­net­tua tarinaa mm. Pek­ka­nis­ka Oy:n ja Me­ri­voi­mien Lokomo-nos­tu­reis­ta. Kaakon kulmalta on puo­les­taan kerätty tarinaa ja kuvia Lokomon kanssa ta­lo­pa­ket­ti- ja ele­ment­ti­nos­tois­ta menneiltä vuosilta. Pohjoisen miehiäkin on kuultu, So­dan­ky­läs­tä saatiin mukavaa tarinaa siitä, miten Lokomot toimivat, kun pakkanen ja viima tekevät temp­pu­jaan. Päijät-Hämeestä saimme kerättyä tarinaa vien­ti­pro­jek­teis­ta Venäjältä ja Saksasta, joissa ura­koi­tiin aikanaan Lokomon nos­tu­reil­la.

Ari on helmikuun aikana työstänyt ja koonnut yh­dis­tyk­sen en­sim­mäi­sen ti­li­kau­den ti­lin­pää­tös­tä.  Yh­dis­tyk­sen ti­lin­tar­kas­tus­pro­ses­si on par­hail­laan käynnissä. Taisto on puo­les­taan laittanut tämän vuoden jä­sen­mak­sut pos­tauk­seen ja hoitanut yh­teis­työ­ku­vioi­ta mm. Aaltos-museon kanssa.

Olemme talven aikana saaneet myös uusia jäseniä yh­dis­tyk­seem­me, ter­ve­tu­loa mukaan.

Kevään Maxpo-messujen val­mis­te­lut ovat myös käynnissä. Mai­nos­ma­te­ri­aa­lia on jo hankittu, samoin seuramme mes­suo­sas­tol­le on kerätty tar­vit­ta­via ka­lus­tei­ta. Ilah­dut­ta­vas­ti olemme saaneet kokoon innokasta mie­hi­tys­tä osas­tol­lem­me kaikille kolmelle mes­su­päi­väl­le. Pyrimme tuomaan seuramme toimintaa vahvasti esille, osastolla tullaan jakamaan esi­te­leh­ti­siä ja tietty kah­vi­tar­joi­lua on luvassa mukavan ju­tus­te­lun lomassa.

Yh­dis­tyk­sen ke­vät­kokous jär­jes­te­tään la 21.5, samassa yh­tey­des­sä jär­jes­täm­me jä­se­nis­töl­lem­me suunnatun ke­sä­ta­pah­tu­man. Tarkoitus on pitää ”nos­tu­ri­hen­ki­nen” jä­sen­ta­paa­mi­nen mukavan ju­tus­te­lun, hyvän ruoan ja vanhojen va­lo­ku­vien parissa. Il­moi­tam­me kevään kokous­kut­sun yh­tey­des­sä asiasta lähemmin.

Hyvää alkavaa kevättä kaikille, kaikesta maa­il­man­ta­pah­tu­mis­ta huo­li­mat­ta.

- Hallitus


3.11.2021

Face­boo­kin Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry:n ryh­mä­si­vus­tol­le on joulukuun alussa avattu oma "jou­lu­ka­len­te­ri", jossa jokainen luukku (eli päivitys)  avaa uuden hienon kuvan ja myös kuva-ar­voi­tuk­sen!

Käy tar­kas­ta­mas­sa tie­to­tai­to­si täältä: 

https://www.facebook.com/groups/nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen­seu­ra


24.11.2021

Tervehdys.

Yh­dis­tyk­sen syys­kokous pidettiin 20.11.21 Hä­meen­kos­kel­la. Val­lit­se­vas­ta ko­ro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta paikalle saapui riit­tä­väs­ti jä­se­nis­töä, jotta kokous saatiin vietyä läpi. Pe­rus­ta­ja­jä­sen­ten muo­dos­ta­ma yh­dis­tyk­sen hallitus valittiin jatkamaan toi­mi­kau­del­la 1.1 – 31.12.2022.
Kokouk­ses­sa pää­tet­tiin pitää jä­sen­mak­sut ennallaan. Toi­min­ta­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti yh­dis­tyk­sen hallitus
keskittää tulevana vuonna ta­lou­del­li­set resurssit pääosin Lokomo-his­to­rii­kin tuot­ta­mi­seen.  Kirja on
tarkoitus saada mark­ki­noil­le vuoden 2022 loppuun mennessä. Ensi vuoden ta­lous­ar­vios­sa va­rau­du­taan
myös näyt­te­ly­toi­min­nas­ta ja va­lo­ku­vien di­gi­toin­nis­ta ai­heu­tu­viin kus­tan­nuk­siin.
Yh­dis­tyk­sen ke­vät­kokous 2022 pää­tet­tiin pitää huhtikuun lop­pupuo­lel­la. Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry päätti osal­lis­tua yh­teis­työs­sä SML:n ja Vetkun kanssa tulevana keväänä mm. Classic Motorshow - näyt­te­lyyn Lahdessa ja MAXPO-22 messuille Hy­vin­kääl­lä.
Seuran facebook- ja ko­ti­si­vuil­le pyritään lisäämään di­gi­toi­tua ku­va­ma­te­ri­aa­lia edelleen.
Kokouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin myös mah­dol­li­suu­des­ta järjestää jä­se­nis­töl­lem­me tulevana kesänä yhteinen
kokoon­tu­mi­nen ”nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen”-teemalla jossain sopivassa paikassa tai esim. joku yri­tys­vie­rai­lu.
Ideoita otetaan mieluusti vastaan.

Terveisin
Hallitus


8.11.2021

KOKOUS­KUT­SU

Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­kokous pidetään lau­an­tai­na 20.11.2021 klo 11.30
alkaen. Kokous­paik­ka on kah­vi­la­ra­vin­to­la Kos­ki­kar­ta­no Hä­meen­kos­kel­la, toinen kerros.

Osoite on Tam­pe­reen­tie 632 16800 Hä­meen­kos­ki.
Kokouk­ses­sa kä­si­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat ja muut esille tulleet asiat.

Jä­se­nis­töl­lä on mah­dol­li­suus lähettää ennakkoon asioita ja eh­do­tuk­sia kä­si­tel­tä­väk­si kokouk­seen. Näitä voi lähettää seuran säh­kö­pos­tiin (nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen@gmail.com). Kaikki 19.11.2021 mennessä saapuneet viestit kä­si­tel­lään kokouk­ses­sa.

Paikalla on kah­vi­tar­joi­lu.

TER­VE­TU­LOA SYYS­KOKOUK­SEEN!

Lahdessa 7.11.2021
Hallitus


20.09.2021

His­to­ria­kir­jan toi­mi­tus­kun­ta on runsaan vuoden ajan sel­vit­tä­nyt tehtaalta toi­mi­tet­tu­jen Lokomo-nos­tu­rei­den omis­tus­vai­hei­ta mal­li­sar­ja­nu­me­roi­den avulla. Mittava projekti on lop­pusuo­ral­la, enää kuuden nosturin tiedot puuttuvat. Kaikki ovat A 353 NR -malleja. Lista on seuraava: * 3532041 * 3532126 * 3532128 * 3532131 * 3532136 * 3532163. 

Erään listan mukaan 3532131 olisi toi­mi­tet­tu Englan­tiin ja palannut vuoden 2003 tienoilla Suomeen. Kaikki muut on toi­mi­tet­tu tehtaalta Hank­ki­jal­le. Jos joku teistä nos­tu­riy­rit­tä­jis­tä on jossain vaiheessa omistanut listalla olevan Lokomo A 353 NR -nosturin, niin voitte lähettää meille seuran säh­kö­pos­tiin li­sä­tie­toa, pienikin vinkki on kul­la­nar­voi­nen. Yh­dis­tyk­sen säh­kö­pos­ti on nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen@gmail.com 

- His­to­ria­ter­vei­sin,  Hallitus -


18.08.2021

Kuuma kesä on ta­ka­na­päin ja seuran syyskausi on alkamassa. Va­li­tet­ta­va uutinen oli Maxpo-messujen siir­ty­mi­nen syys­kuul­ta ensi vuoden tou­ko­kuu­hun. Meillä oli tar­koi­tuk­se­na olla vahvasti esillä yhdessä Vetkun ja SMLn kanssa isolla yh­teis­osas­tol­la. Näyt­te­ly­kont­ti ja museo­ko­nei­ta varattiin ja ehdimme jo painattaa mai­nos­ma­te­ri­aa­lia­kin valmiiksi. Ensi keväänä yritetään sitten uudestaan. Seuran hal­li­tuk­sen väki on tehnyt kir­ja­pro­jek­tiin liittyvää läh­de­ai­neis­ton keruuta pitkin kesää. Samalla seuran ku­va­laa­riin on karttunut kuvia nos­to­ko­neis­ta ja myös mie­len­kiin­toi­sia työ­maa­ku­via. Syksyn aikana pyrimme di­gi­toi­maan niitä ja lait­ta­maan esille ku­va­gal­le­ri­aan. Facebook-ryhmämme foo­ru­mil­le toivomme edelleen lisää kuvia ja kom­ment­te­ja eri­lai­sis­ta nos­to­ko­neis­ta kuin myös työ­maa­ku­via. Hyvää alkavaa syksyä, toivottaa Hallitus!


22.06.2021

Nos­tu­his­to­rial­li­sen Seuran Facebook-ryhmä on lähtenyt mukavasti käyntiin! Jos et ole vielä ryhmän jäsen Face­boo­kis­sa, voit liittyä esi­mer­kik­si tästä. Vanha Facebook-sivu on nyt poistettu ja jatkossa va­lo­ku­vien jakaminen ja yhteinen kes­kus­te­lu onkin paljon helpompaa meidän uudessa FB-ryhmässä. Täällä ko­ti­si­vuil­la tähän osioon tulee jatkossa ajan­koh­tai­sia tie­dot­tei­ta ja uutisia. Olemme saaneet myös paljon uusia valokuvia ja niitä li­säi­lem­me ku­va­gal­le­ri­aan hil­jal­leen. Kiitos niistä! Toi­vo­tam­me kaikille jäsenille, kan­na­tus­jä­se­nil­le ja seu­raa­jil­le jo näin etukäteen hyvää ju­han­nus­ta! Terveisin, Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry.