1623911017883_myllyniemi_PPM.png-me

10.5.2022


KOKOUS­KUT­SU


Yh­dis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­nen ke­vät­kokous pidetään lau­an­tai­na 21.5.2022 alkaen klo 10. Kokous pidetään
Cotac Oy:n toi­mi­ti­lois­sa Lopen Läy­liäi­sis­sä. Osoite on Kark­ki­lan­tie 7 12600 Loppi. Kah­vi­tar­joi­lu.

Ke­vät­kokouk­sen jälkeen vietämme il­ta­päi­väl­lä va­paa­muo­tois­ta yh­dis­tyk­sen ”nos­tu­ri­päi­vää”
his­to­ria­hen­ges­sä vanhojen va­lo­ku­vien, kai­ta­fil­mien ja mukavan ta­ri­noin­nin parissa. Cotac Oy:n piha-alueella
on nähtävänä nos­tu­ri­ka­lus­toa ja myös hallin si­sä­ti­lois­sa on esillä hienosti en­ti­söi­ty­jä vanhoja nos­tu­rei­ta.

Yhdistys tarjoaa lounaan ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­vil­le. Tämän vuoksi toivomme vah­vis­tuk­sen osal­lis­tu­mi­ses­ta vii­meis­tään 15.5.22 mennessä, kiitos.  Il­moit­tau­tua voi säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­sa:
nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen@gmail.com tai pu­he­li­mit­se iltaisin Taistolle 044 9741669.

Ter­ve­tu­loa ke­vät­kokouk­seen ja viet­tä­mään jä­se­nis­tön ke­sä­päi­vää.
15.4. 2022

Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen seura toivottaa kaikille hyvää pää­si­säis­tä!Jä­sen­tie­do­te maaliskuu 2022

Tervehdys arvoisa jä­se­nis­töm­me.

Yh­dis­tyk­sen hallitus on talven aikana puu­has­tel­lut mo­nen­lais­ta. Mika ja Juha ovat tehneet haas­tat­te­lui­ta Lokomo-kirjaan liittyen. Uu­del­la­maal­la on liikuttu ja on saatu tal­len­net­tua tarinaa mm. Pek­ka­nis­ka Oy:n ja Me­ri­voi­mien Lokomo-nos­tu­reis­ta. Kaakon kulmalta on puo­les­taan kerätty tarinaa ja kuvia Lokomon kanssa ta­lo­pa­ket­ti- ja ele­ment­ti­nos­tois­ta menneiltä vuosilta. Pohjoisen miehiäkin on kuultu, So­dan­ky­läs­tä saatiin mukavaa tarinaa siitä, miten Lokomot toimivat, kun pakkanen ja viima tekevät temp­pu­jaan. Päijät-Hämeestä saimme kerättyä tarinaa vien­ti­pro­jek­teis­ta Venäjältä ja Saksasta, joissa ura­koi­tiin aikanaan Lokomon nos­tu­reil­la.

Ari on helmikuun aikana työstänyt ja koonnut yh­dis­tyk­sen en­sim­mäi­sen ti­li­kau­den ti­lin­pää­tös­tä.  Yh­dis­tyk­sen ti­lin­tar­kas­tus­pro­ses­si on par­hail­laan käynnissä. Taisto on puo­les­taan laittanut tämän vuoden jä­sen­mak­sut pos­tauk­seen ja hoitanut yh­teis­työ­ku­vioi­ta mm. Aaltos-museon kanssa.

Olemme talven aikana saaneet myös uusia jäseniä yh­dis­tyk­seem­me, ter­ve­tu­loa mukaan.

Kevään Maxpo-messujen val­mis­te­lut ovat myös käynnissä. Mai­nos­ma­te­ri­aa­lia on jo hankittu, samoin seuramme mes­suo­sas­tol­le on kerätty tar­vit­ta­via ka­lus­tei­ta. Ilah­dut­ta­vas­ti olemme saaneet kokoon innokasta mie­hi­tys­tä osas­tol­lem­me kaikille kolmelle mes­su­päi­väl­le. Pyrimme tuomaan seuramme toimintaa vahvasti esille, osastolla tullaan jakamaan esi­te­leh­ti­siä ja tietty kah­vi­tar­joi­lua on luvassa mukavan ju­tus­te­lun lomassa.

Yh­dis­tyk­sen ke­vät­kokous jär­jes­te­tään la 21.5, samassa yh­tey­des­sä jär­jes­täm­me jä­se­nis­töl­lem­me suunnatun ke­sä­ta­pah­tu­man. Tarkoitus on pitää ”nos­tu­ri­hen­ki­nen” jä­sen­ta­paa­mi­nen mukavan ju­tus­te­lun, hyvän ruoan ja vanhojen va­lo­ku­vien parissa. Il­moi­tam­me kevään kokous­kut­sun yh­tey­des­sä asiasta lähemmin.

Hyvää alkavaa kevättä kaikille, kaikesta maa­il­man­ta­pah­tu­mis­ta huo­li­mat­ta.

- Hallitus
TIEDOTE (3.11.2021)


Face­boo­kin Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry:n ryh­mä­si­vus­tol­le on joulukuun alussa avattu oma "jou­lu­ka­len­te­ri", jossa jokainen luukku (eli päivitys)  avaa uuden hienon kuvan ja myös kuva-ar­voi­tuk­sen!

Käy tar­kas­ta­mas­sa tie­to­tai­to­si täältä: 

https://www.facebook.com/groups/nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen­seu­ra

TIEDOTE (24.11.2021)


Tervehdys.
Yh­dis­tyk­sen syys­kokous pidettiin 20.11.21 Hä­meen­kos­kel­la. Val­lit­se­vas­ta ko­ro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta paikalle saapui riit­tä­väs­ti jä­se­nis­töä, jotta kokous saatiin vietyä läpi. Pe­rus­ta­ja­jä­sen­ten muo­dos­ta­ma yh­dis­tyk­sen hallitus valittiin jatkamaan toi­mi­kau­del­la 1.1 – 31.12.2022.
Kokouk­ses­sa pää­tet­tiin pitää jä­sen­mak­sut ennallaan. Toi­min­ta­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti yh­dis­tyk­sen hallitus
keskittää tulevana vuonna ta­lou­del­li­set resurssit pääosin Lokomo-his­to­rii­kin tuot­ta­mi­seen.  Kirja on
tarkoitus saada mark­ki­noil­le vuoden 2022 loppuun mennessä. Ensi vuoden ta­lous­ar­vios­sa va­rau­du­taan
myös näyt­te­ly­toi­min­nas­ta ja va­lo­ku­vien di­gi­toin­nis­ta ai­heu­tu­viin kus­tan­nuk­siin.
Yh­dis­tyk­sen ke­vät­kokous 2022 pää­tet­tiin pitää huhtikuun lop­pupuo­lel­la. Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry päätti osal­lis­tua yh­teis­työs­sä SML:n ja Vetkun kanssa tulevana keväänä mm. Classic Motorshow - näyt­te­lyyn Lahdessa ja MAXPO-22 messuille Hy­vin­kääl­lä.
Seuran facebook- ja ko­ti­si­vuil­le pyritään lisäämään di­gi­toi­tua ku­va­ma­te­ri­aa­lia edelleen.
Kokouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin myös mah­dol­li­suu­des­ta järjestää jä­se­nis­töl­lem­me tulevana kesänä yhteinen
kokoon­tu­mi­nen ”nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen”-teemalla jossain sopivassa paikassa tai esim. joku yri­tys­vie­rai­lu.
Ideoita otetaan mieluusti vastaan.

Terveisin
Hallitus


TIEDOTE (8.11.2021)


KOKOUS­KUT­SU


Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­kokous pidetään lau­an­tai­na 20.11.2021 klo 11.30
alkaen. Kokous­paik­ka on kah­vi­la­ra­vin­to­la Kos­ki­kar­ta­no Hä­meen­kos­kel­la, toinen kerros.

Osoite on Tam­pe­reen­tie 632 16800 Hä­meen­kos­ki.
Kokouk­ses­sa kä­si­tel­lään sään­tö­mää­räi­set asiat ja muut esille tulleet asiat.

Jä­se­nis­töl­lä on mah­dol­li­suus lähettää ennakkoon asioita ja eh­do­tuk­sia kä­si­tel­tä­väk­si kokouk­seen. Näitä voi lähettää seuran säh­kö­pos­tiin (nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen@gmail.com). Kaikki 19.11.2021 mennessä saapuneet viestit kä­si­tel­lään kokouk­ses­sa.

Paikalla on kah­vi­tar­joi­lu.

TER­VE­TU­LOA SYYS­KOKOUK­SEEN!

Lahdessa 7.11.2021
Hallitus


TIEDOTE (20.09.2021)


His­to­ria­kir­jan toi­mi­tus­kun­ta on runsaan vuoden ajan sel­vit­tä­nyt tehtaalta toi­mi­tet­tu­jen Lokomo-nos­tu­rei­den omis­tus­vai­hei­ta mal­li­sar­ja­nu­me­roi­den avulla. Mittava projekti on lop­pusuo­ral­la, enää kuuden nosturin tiedot puuttuvat. Kaikki ovat A 353 NR -malleja. Lista on seuraava: * 3532041 * 3532126 * 3532128 * 3532131 * 3532136 * 3532163. 

Erään listan mukaan 3532131 olisi toi­mi­tet­tu Englan­tiin ja palannut vuoden 2003 tienoilla Suomeen. Kaikki muut on toi­mi­tet­tu tehtaalta Hank­ki­jal­le. Jos joku teistä nos­tu­riy­rit­tä­jis­tä on jossain vaiheessa omistanut listalla olevan Lokomo A 353 NR -nosturin, niin voitte lähettää meille seuran säh­kö­pos­tiin li­sä­tie­toa, pienikin vinkki on kul­la­nar­voi­nen. Yh­dis­tyk­sen säh­kö­pos­ti on nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen@gmail.com 

- His­to­ria­ter­vei­sin,  Hallitus -

TIEDOTE (18.08.2021)


Kuuma kesä on ta­ka­na­päin ja seuran syyskausi on alkamassa. Va­li­tet­ta­va uutinen oli Maxpo-messujen siir­ty­mi­nen syys­kuul­ta ensi vuoden tou­ko­kuu­hun. Meillä oli tar­koi­tuk­se­na olla vahvasti esillä yhdessä Vetku'n ja SML'n kanssa isolla yh­teis­osas­tol­la. Näyt­te­ly­kont­ti ja museo­ko­nei­ta varattiin ja ehdimme jo painattaa mai­nos­ma­te­ri­aa­lia­kin valmiiksi. Ensi keväänä yritetään sitten uudestaan. Seuran hal­li­tuk­sen väki on tehnyt kir­ja­pro­jek­tiin liittyvää läh­de­ai­neis­ton keruuta pitkin kesää. Samalla seuran ku­va­laa­riin on karttunut kuvia nos­to­ko­neis­ta ja myös mie­len­kiin­toi­sia työ­maa­ku­via. Syksyn aikana pyrimme di­gi­toi­maan niitä ja lait­ta­maan esille ku­va­gal­le­ri­aan. Facebook-ryhmämme foo­ru­mil­le toivomme edelleen lisää kuvia ja kom­ment­te­ja eri­lai­sis­ta nos­to­ko­neis­ta kuin myös työ­maa­ku­via. Hyvää alkavaa syksyä, toivottaa Hallitus!

TIEDOTE (22.06.2021)


Nos­tu­his­to­rial­li­sen Seuran Facebook-ryhmä on lähtenyt mukavasti käyntiin! Jos et ole vielä ryhmän jäsen Face­boo­kis­sa, voit liittyä esi­mer­kik­si tästä. Vanha Facebook-sivu on nyt poistettu ja jatkossa va­lo­ku­vien jakaminen ja yhteinen kes­kus­te­lu onkin paljon helpompaa meidän uudessa FB-ryhmässä. Täällä ko­ti­si­vuil­la tähän osioon tulee jatkossa ajan­koh­tai­sia tie­dot­tei­ta ja uutisia. Olemme saaneet myös paljon uusia valokuvia ja niitä li­säi­lem­me ku­va­gal­le­ri­aan hil­jal­leen. Kiitos niistä! Toi­vo­tam­me kaikille jäsenille, kan­na­tus­jä­se­nil­le ja seu­raa­jil­le jo näin etukäteen hyvää ju­han­nus­ta! Terveisin, Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry.      

Yh­teys­tie­dot

nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen@gmail.com

© Nos­tu­ri­his­to­rial­li­nen Seura ry. Kaikki oikeudet pidätetään.